1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Toelichting

Dit beroepsprofiel is voor ergotherapeuten, opleidingen ergotherapie en studenten ergotherapie. Het is geschreven voor ergotherapeuten die werken in het kader van artikel 34 van de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) en voor ergotherapeuten die werken binnen aangrenzende domeinen zoals welzijn, zakelijke dienstverlening, de overheid en het onderwijs.

Doelen van het beroepsprofiel

Het beroepsprofiel heeft drie doelen die met elkaar in verband staan:

Beroepsdoel

Het beroepsprofiel versterkt de beroepsgroep van ergotherapeuten door het gebruik van een gemeenschappelijke taal. Het ondersteunt ergotherapeuten in hun beroepspraktijk en beschrijft de state of the art van ergotherapie. Het is de basis voor de huidige drie specialisaties (hand-ergotherapie, kinderergotherapie en ouderenergotherapie) en het uitgangspunt van de toekomstige ontwikkelingen in de ergotherapeutische beroepspraktijk.

Onderwijsdoel

Het beroepsprofiel is het vertrekpunt voor het competentieprofiel Ergotherapeut dat de basis vormt voor de curricula van de bacheloropleidingen ergotherapie. Het beroepsprofiel ondersteunt het Leven Lang Ontwikkelen van ergotherapeuten.

Maatschappelijk doel

Het beroepsprofiel maakt duidelijk wat ergotherapie op het gebied van dagelijks handelen en participatie te bieden heeft voor de gezondheid en het welbevinden van personen en hun naasten, organisaties en gemeenschappen.

Bron: Mariël Lam

Werkwijze

Het beroepsprofiel is als volgt tot stand gekomen:

 • Er is gestart met een onderzoek naar de huidige beroepspraktijk van ergotherapeuten. Met een vragenlijstonderzoek (n=567) is in juli 2021 geëvalueerd in hoeverre vorm en inhoud van het bestaande beroepsprofiel nog actueel en bruikbaar was en welke wensen ergotherapeuten hadden voor een toekomstig profiel.44 Met een narratief onderzoek zijn in mei en juni 2021 bij twaalf ergotherapeuten in verschillende werkvelden en twee docenten en twee studenten verhalen opgehaald over hun actuele ervaringen in de onderwijs- en beroepspraktijk.104
 • De uitkomsten van beide onderzoeken zijn in september 2021 besproken in drie interactieve sessies met totaal dertig ergotherapeuten, docenten, studenten en enkele professionals uit andere disciplines. Hierbij werden de resultaten van beide onderzoeken gepresenteerd en werden de opbrengsten uit het onderzoek verkend voor de herziening van het beroeps- en competentieprofiel.
 • Ergotherapie Nederland (EN) heeft in november 2021 de opdracht voor het schrijven gegeven aan de auteurs Margo van Hartingsveldt, Marly Kammerer en Rosanne de Langen. Er is gestart met een uitgebreid literatuuronderzoek en documentenanalyse en samen met de uitkomsten uit het onderzoek van de beroepspraktijk is een schets ontstaan van het nieuwe profiel.
 • Tussentijds is ook de klankbordgroep bestaande uit Vivian van Bakel, Els Spaargaren, Mieke Cardol, Ramon Daniëls, Merel van Uden en Dorethé Wassink twee keer geraadpleegd om mee te denken over terminologie en interventies te helpen beschrijven.
 • Om feedback te verzamelen, is de conceptversie van het herziene beroepsprofiel voorgelegd aan verschillende groepen: ergotherapeuten, cliënt-/patiëntvertegenwoordigers, zorgverzekeraars, werkgevers en verwijzers in de tweede lijn, en werkgevers en praktijkhouders in de eerste lijn.
 • De begeleiding en redactie vanuit Ergotherapie Nederland werd gevormd door Lucelle van de Ven en Dorethé Wassink. De projectleiding werd verzorgd door Lausanne Mies (Remise); de stuurgroep werd gevormd door Theo van der Bom en Josephine Hofsté.
 • Het beroepsprofiel is goedgekeurd in de ALV van 6 april 2023.

Leeswijzer

Dit beroepsprofiel bevat vijf inhoudelijke onderdelen:

definieert het begrip ergotherapie, zet op een rij waar het bij ergotherapie om gaat, legt uit waaraan het beroep zijn onderscheidende kracht ontleent en noemt de kenmerken van ergotherapie.

beschrijft wat ergotherapeuten doen samen met de persoon, diens naasten, een organisatie of gemeenschap met een vraagstuk over het dagelijks handelen.

beschrijft in welke werkvelden ergotherapeuten werken, welke specialisaties er voor ergotherapie zijn en hoe zij gefinancierd worden.

zoomt in op de ontwikkelingen binnen het beroep.

doet datzelfde voor maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed op ergotherapie zijn.

Begrippen

De projectgroep van het beroepsprofiel gebruikt de begrippen ‘cliënt’ en ‘persoon’ wanneer het gaat om de mensen die gebruikmaken van de diensten van de ergotherapeut. De begrippen ‘cliënt’ of ‘persoon’ kunnen in een andere context ook patiënt, bewoner, zorgvrager, leerling, burger, werknemer, wijkbewoner, bezoeker, consument, revalidant, pupil, wettelijk vertegenwoordiger, persoon in het sociale netwerk en de opdrachtgever omvatten. Als het om groepen gaat, kunnen deze begrippen ook organisaties en gemeenschappen omvatten.

De rol van naasten

In het beroepsprofiel staat de belangrijke rol van de naaste(n) centraal. De naasten zijn de mensen in de directe omgeving van de persoon die zoveel mogelijk betrokken worden bij de ergotherapie-interventie. Vanuit de basisverzekering kan ook 10 uur ergotherapie gedeclareerd worden op de naaste als mantelzorger.

Naar boven